top of page

Salg & Levering Nordic Overfladebehandling

Forretningsmøde

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for NORDIC OVERFLADEBEHANDLING A/S

1. Indledning Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Specielle betingelser fra købers side, specificeres i købers ordre, er ikke gældende for handelsforholdet med mindre NORDIC OVERFLADEBEHANDLING A/S har accepteret dette skriftligt.

 

2. Tilbud/Priser Tilbud er glædende i 90 dage. Priser er excl. moms. Evt. tillæg vil fremgå af tilbudet.

 

3. Leveringbetingelser Levering sker ab fabrik, hvorfor forsendelse sker på købers regning og risiko, levering anses for sket, når varen er meldt klar til afhentning . Modtages der ikke nogen skriftlig instruks fra køber, vælges transportmiddel og transportvej efter NORDIC OVERFLADEBEHANDLING A/S's bedste skøn NORDIC OVERFLADEBEHANDLING A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af leveringsoverskridelse, uanset årsagen til forsinkelsen .

 

4. Undersøgelsespligt/reklamation Køber skal umiddelbart efter modtagelse af det fremsendte, forinden varen tages i brug, gennemgå det leverede produkt med henblik på at sikre sig der ikke er fejl og mangler ved leverancen. Reklamationer over fejl, som burde konstateres ved sådan en undersøgelse skal fremsendes senest 8 dage efter modtagelsen af leverancen.. Såfremt reklamation vedrørende sådanne fejl ikke fremsendes inden de 8 dage, fortaber kunden sin ret til at gøre fejlen eller manglen gældende over for NORDIC OVERFLADEBEHANDLING A/S.

 

5. Betalingsvilkår NORDIC OVERFLADEBEHANDLING A/S's betalingsbetingelser er efter aftale. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som vi ikke har anerkendt skriftligt. Ved overskridelse af betalingsfristen debiteres 2% morarente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Såfremt køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betalinger er NORDIC OVERFLADEBEHANDLING A/S ikke forpligtet til eventuelle efterfølgende / restleveringer.

 

6. Ansvar afhjælpning af fejl og mangler Maksimalt 12 måneder fra leveringsdato påtager NORDIC OVERFLADEBEHANDLING A/S sig i videst omfang forpligtelsen til at afhjælpe fejl eller mangler ved den leverede vare, hvis varen måtte vise sig at være behæftet med fejl eller mangler, som kan bevises være fejl fra NORDIC OVERFLADEBEHANDLING A/S, dog med følgende tilføjelser.: Købers godtgørelse for evt. fejl kan aldrig overstige prisen på den leverede vare, hvis andet ikke skriftligt er aftalt. Forpligtelsen bortfalder ved følgerne af uforsvarlig opbevaring og urigtig montage/anvendelse.

 

7. Produktansvar For skade på personer og ting, der er en følge af fejl eller mangler ved leverede varer hæfter NORDIC OVERFLADEBEHANDLING A/S i henhold til gældende lov om produktansvar. Er der flere ansvarlige, begrænses NORDIC OVERFLADEBEHANDLING A/S's ansvar til 100.000 kr. jf. produktansvarslovens § 11, stk 2.

 

8. Returnering af varer Returnering af evt. reklamationer kan kun finde sted efter forudgående aftale med NORDIC OVERFLADEBEHANDLING A/S, det er købers pligt at emballager det tilbagesendte på forsvarlig vis så varen ikke pådrager sig yderligere skader, i modsat fald er NORDIC OVERFLADEBEHANDLING A/S berettiget til at afvise det returnerede.

 

9. Ejendomsret Købers ideoplæg, tegninger, beskrivelser, modeller, prøver og lignende forbliver købers ejendom og kan tilbagekaldes på forlangende fra køber. NORDIC OVERFLADEBEHANDLING A/S forpligter sig til ikke at videregive oplysninger til tredje mand uden købers samtykke.

 

10. Lovvalg/værneting Nærværende betingelser fortolkes i medfør af dansk ret. Alle uoverensstemmelser med tilknytning til købets afgørelse afgøres ved voldgift i henhold til Det Danske Voldgiftsinstituts til enhver tid gældende sagsbehandlingsregler.

bottom of page